De svenska myndigheterna hjälper Ryssland att blåsa oss!

De svenska myndigheterna hjälper Ryssland att blåsa oss!

Det har nu hunnit hända mycket sedan vi hittade den sjunkna ryska ubåten Som under sommaren 2015. Vi anmälde fyndet till polisen och marinen, samtidigt som även Ryssland informerades om fyndet. Därmed fullgjorde vi det vi ska göra enligt lag (lag om ensamrätt till bärgning och hittegodslagen) och som medförde att de tidsfrister som gäller började löpa för eventuell ägare att höra av sig. Ryssland hörde dock inte av sig förrän tidsfristerna löpt ut, varför vi ansökte hos Länsstyrelsen om ensamrätt att bärga ubåten.

Men därefter tog saken en för oss helt oväntad och obegriplig vändning.

Alla våra kontakter med de svenska myndigheterna resulterar nu genomgående i beslut och åtgärder som tillvaratar Rysslands intressen mot oss. Tolkning av regler och värdering av bevis sker alltid på ett sätt som är till vår nackdel. Besluten fattas utan någon motivering som förklarar varför man kommit fram till slutsatserna eller hur man resonerat. Och de argument som vi anför till stöd för vår sak ignoreras helt enkelt och bemöts inte.

Utgången i ärendet är tydligen förutbestämd av våra myndigheter – Rysslands intressen mot oss ska tillmötesgås till varje pris!

Detta är tydligen de svenska myndigheternas uppfattning om en objektiv, korrekt och hederlig rättstillämpning…

Först avslog Länsstyrelsen vår ansökan om ensamrätt till bärgning eftersom vi inte har ”bevisat” att ubåten är övergiven och att ryssarna nu ”påstått” att den inte varit övergiven. Det spelade ingen roll för Länsstyrelsen att ubåten legat på fyndplatsen i så gott som 100 år utan att Ryssland (eller Sovjet) gjort något för att hävda sin rätt till den. Det spelade heller ingen roll att ryssarnas påstående kom först långt efter utgången av den tidsfrist som gäller. Någon närmare förklaring till hur Länsstyrelsen kunnat komma fram till detta ges inte i beslutet.

Därefter hade vi ett antal möten med Utrikesdepartementet, UD, där representanter från Ryssland (bl.a. ryska ambassaden) deltog. Vårt syfte med dessa möten var att försöka få till stånd ett samarbete med ryssarna för att bärga ubåten och föra den till Ryssland. Det stod ganska snart klart att ryssarna var ointresserade av att samarbeta med oss. Vad UD hade för avsikter med dessa möten är för oss oklart, men de fortsätter tydligen att ha kontakter med ryssarna angående ubåten och vi vet inte vad dessa kontakter innebär.

Sedan har vi haft flera kontakter med polisen eftersom vi även anmält ubåten som hittegods. Eftersom ryssarna inte hörde av sig inom tidsfristen så torde ubåten nu rätteligen tillhöra oss. Polisen har nu meddelat oss att de inte anser oss ha denna rätt eftersom ubåten inte kan utgöra ”hittegods”, att de avser att få ubåten att omfattas av griftefrid och att de kommer att avvisa dem som försöker dyka på ubåten eller ta föremål från den. Polisen anser sig tydligen ha befogenhet både att bestämma om griftefrid och att kringgå hittegodslagen genom att inte kalla fyndet hittegods. Hur polisen kunnat komma fram till detta framgår inte.

Myndigheternas beslut kan tydligen fattas utan att de behöver ges någon egentlig motivering och där man struntar i att bemöta vår argumentation. Påståenden från ryssarnas sida gäller tydligen som full bevisning och kommer att gälla oberoende av vad vi kommer med för fakta eller bevis. Detta tyder på att myndigheterna redan i förväg har bestämt sig för att utgången av de olika besluten ska gynna Rysslands önskan att hindra oss från att bärga ubåten och att regeltolkning och bevisvärdering därefter anpassas så att de resulterar i den önskade utgången.

Att de anhöriga till besättningen på ubåten uttryckt sina önskemål om en bärgning struntar de svenska myndigheterna totalt i. Här handlar det bara om att till varje pris tillmötesgå Rysslands önskemål och detta även om det krävs en tvivelaktig regeltolkning och bevisvärdering för att kunna konstruera rätt myndighetsbeslut.
http://ria.ru/world/20160610/1445518975.html

Om det hade visat sig att det krävt att Sovjet/Ryssland tidigare kontaktat Sverige för att säkerställa sin äganderätt till ubåten, så hade våra myndigheter säkert lyckats ”hitta” olika skrivelser från ryssarna med en sådan innebörd.

Mot bakgrund av hur den här historien har utvecklat sig och hur vi har bemötts av ryssarna, UD och våra myndigheter får vi allt större obehagskänslor. Även om statsmakterna inte får lägga sig i enskilda myndighetsbeslut får vi allt svårare att frigöra oss från misstanken att politiska hänsynstaganden till Ryssland och önskemål från regeringens sida är det som styr de svenska myndigheternas ageranden mot oss och som avgör vilket innehåll besluten ska få.

Vi har överklagat Länsstyrelsens beslut till Sjöfartsverket. Mot bakgrund av ovanstående kan vi dock utgå ifrån att beslutet inte kommer att ändras, vilket bara bekräftar våra misstankar att vårt eget land håller på och offrar oss för att inte störa de redan ansträngda förbindelserna med Ryssland. Den egna bekvämligheten är viktigare för våra egna myndigheter än en korrekt tillämpning av berörda lagregler. Sveriges historia har i och för sig flera exempel på den typen av ageranden, så vi borde väl egentligen inte vara särskilt förvånade. Som exempel på hur Sverige hanterar relationer till stormakterna kan nämnas Nazi-tysklands permittentresor, utlämningen av balterna till Sovjetunionen och Egyptenavvisiningarna.

Nu vet även vi vilket förtroende vi i fortsättningen ska känna för vårt eget land och våra egna myndigheter – men myndigheterna bryr sig väl inte om det heller……

Continue Reading

Instagram

Load More
Continue Reading

On Russian TV

http://5-tv.ru/news/107139/
http://5-tv.ru/news/107139/

Десятилетиями о местонахождении субмарины ничего не было известно. Водолазы обнаружили «Сом» только в прошлом году, а сейчас на место трагедии прибыли потомки командира легендарного экипажа. Репортаж Игоря Максименко: (см. видео)

Continue Reading

The ceremony in Swedish water, tok place exactly 100 years after it sunk in 1916-05-23

A ceremony were held off the coastal town of Grisslehamn in Sweden, on the 23 May. It was on the day exactly 100 years since the Russian submarine “SOM” collided with the Swedish steamer “Ångermanland”, and sunk with all 18 crew members still onboard. The Commander of the submarine’s grand grand children attended the ceremony. Konstantin Buguruev, Olga and Lyuba thrown 18 lilly-flowers in the water while all 18 crew’s name were read out loud. (Grisslehamn, Sweden, 2016-05-23)

SOM was found by Ocean X Team and I-Eplorer in the summer of 2015

FOR EDITING PURPOSE, material in 25 fps clean version 1080p from the Russian submarine “SOM”
https://vimeo.com/ondemand/submarinesom

Continue Reading

The Russian submarine SOM compass

 22IMG_4587

Dennis and Peter with the compass from the Russian submarine SOM (former the Holland 1 ”Fulton”). SOM sunk the 23 May 1916 after a collision with a Swedish mail steamer.

Rasmus Ravensborg dive team made the salvage effort of the compass from 88 meters depth.

The diver Martin Kindvig succeeded to take ultrasonic thickness measurements of the submarine’s hull, much thanks to Cygnus Instruments ultrasonic gauge; DIVE.

Next step is to convince the Russian authorities to cooperate with us since both ”sides” want the same thing; salvage the submarine, take care of the remaines of the 18 submariners and make sure they will get their final rest in Russian soil, and then bring the submarine to Russia.

For information, the compass is now handed over to the police to be stored under their responsibility, with the maritime musuem supervision.

The expedition was organized by Ocean X Team in cooperation with Ixplorer.

Contributors who sponsored this expedition: Cygnus Instruments, Ocean Modules, Paragon boats, Nimbus boats, Marczak Film and Björnkläder.

Continue Reading

Länsstyrelsens beslut!

Med anledning av Länsstyrelsens beslut om att inte delge Ocean X Team AB beslut om “ensamrätt till bärgning” gällande ubåten “SOM”.

Orsaken till att Ocean X Team ansökt om ensamrätt till bärgning ligger i att skydda företagets intressen i fyndet. Målet har hela tiden varit att ubåten och dess besättning skall bärgas för att sedan överlämnas i Ryska myndigheters försorg. Ocean X Team har inte heller på något sätt haft för avsikt att begära pengar från den Ryska staten. Finansiering av bärgningen kommer att ske med hjälp av Ryska privata intressen och skall redan vara säkrad innan någon eventuell bärgning påbörjas.

Ocean X Team AB har engagerat det amerikanskbaserade bärgningsföretaget “Resolve Marine” och “Nicholas Sloane” (bärgningsledare för Costa Concordia) som bärgningsledare. De kommer att ta fram de slutgiltiga bärgningsplanerna och borga för att lyftet av ubåten sker på högsta professionella nivå.

Ocean X Team AB tillsammans med samarbetspartnern Ixplorer sökte kontakt med Ryska myndigheter redan några dagar efter fyndet av ubåten, och har gjort så vid upprepade tillfällen därefter utan att erhålla något svar. Ocean X Team har även anmält fyndet till berörda svenska myndigheter och enträget utfört de åtgärder som krävs enligt rådande praxis.

I nuläget ges uttalanden från ryskt håll att ubåten skall bärgas för att ställas upp på ett museum i Ryssland (vilket alla berörda parter överens om) men att det måste ske i rysk regi. Istället för att välkomna ett samarbete med Ocean X Team och Ixplorer, som vi hela tiden eftersökt med ryska myndigheter, verkar man nu från rysk sida istället vilja ta strid om rätten att bärga ubåten. Ett Ryskt statligt uppdrag är värt mer pengar för den som får uppdraget än om bärgningen finansieras av privata intressen. Vi antar också att det rent politisk är värt väldigt mycket att få genomföra en bärgning av ett sådant historiskt intressant objekt som ubåten “SOM”.

 

Argumenten som Ocean X Team hänvisat till för att säkerställa sin position som upphittare och “ägare” av ubåten är i kort enligt följande;

 

  1. Direkt efter fyndet meddelades det ryska försvarsministeriet och ambassaden i Stockholm om detta. Enligt svensk lag kan den eventuelle ägaren av ett sjöfynd, eller hittegods, meddelas direkt, och har denna inte hävdat sin äganderätt inom tre månader tillfaller fyndet upphittaren.

 

  1. Lagen om sjöfynd och hittegods talar om övergivet gods och att en upphittare av sådant gods kan hävda sin äganderätt över det. I detta fall har ubåten “SOM” legat orörd på samma plats i 100 år. Varken det forna Ryska Imperiet (Tsarryssland), Sovjetunionen eller den Ryska Federationen har under dessa 100 år hävdat “sin” rätt till ubåten på något sätt. Positionen (200 meter när) har varit känd i ryska arkiv sedan 1916 men ändå har inga tidigare försök att lokalisera eller bärga ubåten gjorts. Om inte 100 år kan anses som övergivit, när inträder då definitionen för “övergivet”?

 

  1. Den Ryska Federationen har ansvar för den tidigare Sovjetstaten men inte det Ryska Imperiet. Det är en mycket komplex fråga men finns beslutat om i Duman (December 24, 2004 № 5871p-P12).

 

Likalydandes argument har nämnts i yttrandet till Länsstyrelsen angående Ocean X Team: s ansökan om “ensamrätt till bärgning”.

 

Om Ocean X Team i någon instans skulle erkännas bärgningsrätt eller äganderätt av ubåten kommer den att överlämnas till de ryska myndigheterna när bärgningen är klar.

 

Vi önskar fortfarande att Ryska myndigheter skall erkänna Ocean X Team och Ixplorer som ledare av själva bärgningsprocessen, och samarbeta över gränserna istället för att som i nuläget motarbeta och utestänga.

 

Dokumentation i ärendet kan erhållas på begäran via mail.

Continue Reading

1185661_10200838262333430_1200556899_n
Visit OXT Facebook page with over 15.000 members.
Follow our adventures on Facebook: https://www.facebook.com/groups/OceanXteam/

Ocean X Team – Instagram:  https://www.instagram.com/oceanxteam/

You can also follow Dennis & Peter at:
*Dennis Asberg – Instagram: http://instagram.com/dennis_asberg
*Dennis Asberg – Facebook: https://www.facebook.com/dennisaasberg
*Dennis Asberg – Homepage: http://www.dennisasberg.com
*Peter Lindberg – Facebook: https://www.facebook.com/Peter_Lindberg
*Peter Lindberg – Instagram: https://www.instagram.com/petertreasurehunter/

Continue Reading

Dalarna

 


News! An interesting finding in an old mine.
A film from our findings in a mine in Dalarna – Sweden 2015-04-16.
The mine is 240 deep, And we found 16 cars, motorcycles, boats and barrels. and there is much more to find. We are now waiting for the authorities to give us the green light for salvage.
News channels
TV4: https://www.tv4.se/nyheterna/klipp/dumpade-bilar-hittade-i-gruva-i-dalarna-3172312
Expressen: http://www.expressen.se/nyheter/16-bilar-gomde-sig-pa-gruvhalets-botten/
Aftonbladet: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20661976.ab
DN-DAGENS NYHETER : http://www.dn.se/nyheter/sverige/16-bilvrak-hittade-i-medeltida-gruva/?fb_ref=Default

DT: http://www.dt.se/dalarna/sater/stor-fara-for-miljon-i-silvberg

Continue Reading

Burned organic material

Burned organic material on Baltic anomaly rock sample

Preliminary lab tests made by different experts at the Weizmann Institute of Science and the Institute of Archaeology in the Tel-Aviv University (Micromorphology of Archaeological Sediments and Infrared Spectroscopy) shows that a piece of basalt rock that was recovered from the circular shaped anomaly in the Baltic Sea has burned organic material on it. Further analyzes will hopefully show what kind of material it might be, and even try to date it.

Continue Reading