ÖVERKLAGANDE – Högsta förvaltningsdomstolen, Gällande ubåten (SOM)

Högsta förvaltningsdomstolen
Box 2293
103 17 STOCKHOLM

Stockholm, den 19 november 2017
ÖVERKLAGANDE

Klagande: Ocean X Team AB (556884-8054)
Motpart: Polismyndigheten
Saken: Sjöfynd – KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE
Överklagad dom: Kammarrättens i Stockholm dom 2017-10-18 i mål nr 1891-17.

__________________________________________________________________________________

Jag får härmed för Ocean X Team AB:s räkning inkomma med överklagande av kammarrättens dom med skäl för prövningstillstånd, yrkanden och åberopanden av grunder och omständigheter enligt följande.

1. Skäl för prövningstillstånd
Som skäl för att Högsta förvaltningsdomstolen ska meddela prövningstillstånd och pröva målet åberopas följande.
I första hand åberopas att det behövs vägledning för hur mål eller ärenden av aktuellt slag ska bedömas (prejudikatdispens). Målet gäller förhållanden och frågeställningar som aldrig har varit föremål för rättslig prövning i svensk domstol och där ett klarläggande av de juridiska förutsättningarna av väsentlig betydelse för den som avser att bärga fartyg eller föremål i svenska vatten. Därtill är det i målet fråga om Sveriges förhållande till främmande makt (i detta fall Ryssland), varför det även blir angeläget att målet prövas utifrån hur utgången i detta slags mål och ärenden ska kunna få påverkas utifrån eventuella hänsynstaganden till Sveriges utrikespolitiska intressen och förhållandet till andra länder, d.v.s. om politiska hänsynstaganden ska få företräde framför en strikt juridisk tillämpning utifrån de regler som gäller.
I andra hand yrkas att det finns synnerliga skäl till prövning, eftersom kammarrättens dom innehåller sådana resonemang, bedömningar och slutsatser att det kan föreligga grund för resning, att det förekommit domvilla eller att målets utgång i kammarrätten uppenbart berott på grovt förbiseende eller grovt misstag (extraordinär dispens). Grunderna och skälen för detta framgår närmare av de grunder som anförs i det följande till stöd för att kammarrättens dom ska ändras.

2. Yrkande
Härmed yrkas att Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd och med ändring av kammarrättens dom beslutar att bärgning av kompassen ska anses falla under lagen om hittegods (1938:121) (hittegodslagen) eller lagen (1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd (sjöfyndslagen).
Därtill yrkas att Högsta förvaltningsdomstolen ska ålägga Polismyndigheten att lämna ut kompassen till Ocean X Team AB i bolagets egenskap av ägare till vraket efter ubåten ”SOM” och därmed som ägare även till kompassen i dess egenskap av utrustning tillhörande vraket. Alternativt yrkas att Högsta förvaltningsdomstolen ålägger Polismyndigheten att kvarhålla kompassen i sin vård till dess att Ocean X Team AB erhållit skälig hittelön eller bärgarlön jämte ersättning för sina kostnader med anledning av bärgningen av kompassen enligt lag, för det fall äganderätten till kompassen eller ubåten Som inte ska anses ha övergått till Ocean X Team AB.

3. Grunder
Som grunder för yrkandet åberopas att kammarrättens dom grundats på felaktiga bedömningar och slutsatser beträffande de rättsliga förutsättningarna och de förhållanden i sak som varit aktuella i målet. Grunderna åberopas även som skäl för prövningstillstånd (extraordinär dispens).
Grunderna är i huvudsak följande.

3.1. Fyndet och bärgningen av kompassen omfattas av hittegodslagen eller sjöfyndslagen
Samtliga instanser som hittills prövat ärendet och målet, Polismyndigheten, förvaltningsrätten och kammarrätten, har kommit fram till den felaktiga slutsatsen att fyndet av kompassen vare sig ska anses falla under hittegodslagen eller sjöfyndslagen. Denna slutsats kan inte vara riktig, om det inte varit fråga om att det förelegat en överenskommelse eller ett samförstånd av något slag mellan Ryska imperiet, Sovjetunionen och senare Ryska federationen (Ryssland), om att vraket efter ubåten ”SOM” ska få ”parkeras” på svenskt territorium under obestämd tid. Någon sådan överenskommelse eller samförstånd har vare sig åberopats eller påvisats och kan därför inte anses ha förelegat. Därmed har vraket efter ubåten ”SOM” helt enkelt kvarlämnats av dess ägare och inget har gjorts under en tid om hela 99 år från ägarens sida för att hävda sin fortsatta äganderätt till vraket. Detta kan inte tolkas på annat sätt än att vraket är att anse som övergivet och därmed måste hittegodslagen eller sjöfyndslagen vara tillämpliga på Ocean X Team AB:s fynd av såväl vraket som kompassen. Under sådana speciella förhållanden föreligger befogad anledning att utgå ifrån att vraket efter ubåten ”SOM” ska anses övergivet och då måste det bli fråga om en omvänd bevisbörda, så att det ska ankomma på ägaren att visa att vraket inte ska anses övergivet. Detta har dock inte beaktats i någon av de instanser som tidigare prövat målet.

3.2. Äganderätten till kompassen har egentligen övergått till Ocean X Team AB
Mot bakgrund av att Ryssland meddelats om påträffandet av vraket efter ubåten ”SOM” i enlighet med vad som gäller enligt tillämplig lag och där ägaren inte hört av sig inom den tidsfrist som gäller, har äganderätten till vraket övergått till upphittaren, d.v.s. Ocean X Team AB. Eftersom det är ostridigt att kompassen tillhör vraket utgör det även en del av detta och omfattas därför av denna äganderätt.
Kompassen ska därför lämnas ut av Polismyndigheten och detta ska göras till Ocean X Team AB och inte till någon annan.

3.3. Om äganderätten inte har övergått till Ocean X Team AB, har bolaget rätt till ersättning
Om äganderätten trots vad som åberopas ovan inte ska anses ha övergått till Ocean X Team AB, ska bolaget i vart fall ha rätt till ersättning från ägaren i form av skälig hittelön eller bärgarlön jämte ersättning för sina kostnader i samband med bärgningen. Detta följer av att hittegodslagen eller sjöfyndslagen är tillämplig. Varför dessa författningar ska anses vara tillämpliga framgår av 3.1 ovan.

3.4. Övrigt
Om det kan anses tillräckligt med endast ett påstående från Ryssland för att det upphittade vraket efter ubåten ”SOM” (och den tillhörande kompassen) inte ska anses övergiven, torde motsvarande gälla även i andra sammanhang om ägaren gör ett sådant påstående. Detta skulle i så fall innebära att mot ett sådant påstående kommer upphittaren inte att kunna kräva någon hittelön t.ex. om en plånbok upphittats. Kammarrättens tillämpning av de aktuella bestämmelserna torde, om domen får stå fast, motverka intresset i att söka och bärga förlorad eller övergiven egendom, eftersom det alltid finns en risk för att ägaren påstår att egendomen inte varit förlorad eller övergiven och ett sådant påstående ska läggas till grund för domen om inte upphittaren kan motbevisa påståendet. Under sådana förhållanden riskerar upphittare eller bärgare att själva få stå för kostnaderna som gör att dessa i fortsättningen avstår från att eftersöka och bärga egendom, något som knappast ligger i samhällets intresse. Detta får även åberopas som ett ytterligare skäl för prövningstillstånd.
Mot bakgrund av de erfarenheter som Ocean X Team AB har gjort i samband med upptäckten av vraket efter den sjunkna ubåten ”SOM” och därefter följande kontakter och ärenden som bolaget haft med Sveriges regering och med svenska respektive ryska myndigheter, finner Ocean X Team AB rentav anledning till oro för att Kammarrättens bedömning och slutsatser påverkats av mer eller mindre uttalade önskemål från de svenska statsmakterna om hänsynstagande till de politiska relationerna mellan Sverige och Ryssland, där sådana hänsynstaganden fått väga över intresset av en juridiskt och materiellt korrekt bedömning i målet.

4. Utveckling av grunderna och omständigheter i sak
Grunderna och omständigheterna får utvecklas enligt följande.

4.1. Fråga om tillämpliga bestämmelser
1) Av ”KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE” (se kammarrättens dom, sid. 1) framgår följande:
Kammarrätten avvisar Ocean X Team AB:s yrkanden att den kompass som bolaget har bärgat ska handläggas enligt lagen (1938:121) om hittegods och att polismyndighetens beslut att utlämna kompassen var felaktigt.
Detta torde vara ett felaktigt hänvisande och tydligt bevis på att kammarrätten ej gett yrkanden en rättvis bedömning i ärendet. Orsaken till påståendet ligger i att under Kammarrättens bedömning (sid 6, 3: e stycket) i domen står följande:
”Bolagets yrkande att kompassen ska anses utgöra hittegods enligt hittegodslagen har framställts först i förvaltningsrätten och således inte varit föremål för polismyndighetens prövning i det överklagade beslutet. Kammarrätten instämmer därför i förvaltningsrättens bedömning att denna fråga inte omfattas av processramen i detta mål, varför yrkandet avvisas. Kammarrätten kan ej heller pröva yrkandet om Polismyndighetens hantering av den aktuella kompassen vid ärendets avslutande hos myndigheten. Även bolagets yrkande att Kammarrätten ska pröva den frågan ska således avvisas.
Vad som återstår att för kammarrätten att pröva är om Polismyndigheten har haft skäl för beslutet att inte hänföra kompassen till ett sjöfynd enligt sjöfyndslagen bestämmelser och därför avsluta det aktuella ärendet”
Vad kammarrätten i sitt avgörande borde ha bedömt är i så fall om ärendet om kompassen ska handläggas enligt lagen (1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd, och inte ett avgörande med hänvisning till hittegodslagen eftersom kammarrätten enligt deras dom inte kan behandla ärendet inom ramarna för hittegodslagen. Samtidigt torde kammarrätten ha att pröva ex officio vilken lag som är tillämplig och inte vara bunden av vilka författningar parterna hänvisar till, enligt principen jura novit curia.

2) Kammarrätten gör följande bedömning (se kammarrättens dom, sid. 6, 3:e stycket):
”Bolagets yrkande att kompassen ska anses utgöra hittegods enligt hittegodslagen har framställts först i förvaltningsrätten och således inte varit föremål för polismyndighetens prövning i det överklagade beslutet. Kammarrätten instämmer därför i förvaltningsrättens bedömning att denna fråga inte omfattas av processramen i detta mål, varför yrkandet avvisas.”
Denna bedömning är klart felaktig då framställan om hittegodslagen gjorts direkt till polismyndigheten bland annat via brev till polismyndigheten i Norrtälje av den 8 mars 2016 nr: 5000-k273792-16 (bilaga 1). I polisrapport 5000-k578958-16 (bilaga 2; sid. 23-24) framgår tydligt att frågan om hittegods påtalats för polismyndigheten. Det är synnerligen anmärkningsvärt att detta passerat obemärkt genom två domstolsinstanser (!). Huruvida Polismyndigheten medvetet eller omedvetet undanhållit dessa uppgifter, eller om föredraganden i förvaltnings- och kammarrätten inte bemödat sig att gå genom det tillgängliga materialet ordentligt får dock vara osagt. Vad bakomliggande orsak beror på är egentligen ointressant då kammarrätten MÅSTE ta hänsyn till och bedöma målet utifrån all inlämnad dokumentation i ärendet. Så har uppenbart inte skett i detta fall. Detta är ett grovt förbiseende som kan leda till väsentlig olägenhet för Ocean X Team AB och därför måste Högsta Förvaltningsdomstolen meddela prövningstillstånd och ändra Kammarrättens dom.

4.2. Fråga om domens oriktiga innehåll
3) Ocean X Team AB menar att om myndigheterna bestämt att det är Ryska Federationen som äger ubåten ”SOM”, och därmed undanröjt möjligheterna för Ocean X Team AB att åberopa sjöfyndslagen, så har bolaget i vart fall upphittat egendom tillhörande Ryska Federationen. I sådant fall borde polismyndigheten behandlat ärendet som ett hittegodsärende enligt hittegodslagen. Argument som; ”men ni visste vem som var ägare och att hittegodslagen därför inte ska tillämpas” är vare sig förenlig med lydelsen i, innebörden av eller syftet bakom hittegodslagen.

Hittegodslagens bestämmelser är här mycket tydliga:
1 § Den som hittar något ska utan oskäligt dröjsmål anmäla fyndet till Polismyndigheten. Är ägaren till godset känd, får upphittaren i stället underrätta honom eller henne om fyndet.
När anmälan om hittegods har gjorts ska Polismyndigheten underrätta ägaren till godset, om han eller hon är känd. Lag (2014:605).
2 § Hittegods ska vårdas väl. Upphittaren får överlämna godset till Polismyndigheten. Polismyndigheten får även i annat fall, om det behövs, omhänderta godset.
Polismyndigheten får låta sälja hittegodset, om
1. godset inte kan vårdas utan fara för försämring,
2. vården är förenad med alltför stora kostnader, eller
3. det annars finns särskilda skäl för försäljning. Lag (2014:605).
3 § Ägaren har rätt att återta hittegodset om han eller hon betalar Polismyndighetens och upphittarens skäliga kostnader i anledning av fyndet och skälig hittelön.
Uppkommer tvist om lösesummans belopp, ska frågan avgöras av allmän domstol. Om godset finns i Polismyndighetens vård, får dock myndigheten lämna ut det till ägaren mot lösen som Polismyndigheten finner skälig. Lag (2014:605).
Anmälan om fyndet av ubåten ”SOM” som kompassen tillhör, gjordes direkt till en presumtiv ägare som skulle kunna vara den ryska federationen (vilka yrkanden dock anser har övergivit ”SOM” enligt res derilctae (ryska marinarkivdokument fr. 1917) och på grund av upphörande av successionsordningen efter det Ryska Imperiet (Ryska Duman; 2004-12-24, № 5871p-P12). Anmälan om fyndet gjordes även till Svenska försvarsmakten, då det rörde sig om en ubåt, och senare även till polismyndigheten. Ryska myndigheter underlät dock att svara inom föreskriven tid (se hittegodslagen och sjöfyndslagen) och inte förrän sex månader efter det att Ocean X Team AB informerat om fyndet gav sig ryska myndigheter tillkänna genom ett brev från ryska ambassadören till Stockholms landshövding, vilket kom till Ocean X Team AB:s kännedom först då just detta brev stoppade det beslut om ensamrätt till bärgning som Länsstyrelsen i Stockholm var i färd att bevilja Ocean X Team AB.

I hittegodslagen 11§ framgår att för sjöfynd finns särskilda bestämmelser. Detta torde betyda att ett sjöfynd som inte kan anses vara övergivet efter 99 års passivitet från en tidigare ägare (ryska imperiet) måste hamna under hittegodslagen (Detta skedde vid det liknande fallet med ett amerikanskt bombplansvrak från Andra Världskriget (bilaga 1 med tillhörande bilaga 1) där planet tillslut tillföll upphittarna.)
11 § Om fartygslämningar och fornfynd, om sjöfynd samt om virke som sjunkit i allmän flottled eller flutit i land vid en sådan flottled finns det särskilda bestämmelser. Lag (2014:605).

Polismyndigheten har gjort gällande att den upphittade ubåten eller kompassen vare sig är ett hittegods eller ett sjöfynd, utan ”ingenting”. Det kan inte vara möjligt för en myndighet att kalla en egendom för ”ingenting”. Det skulle få långtgående konsekvenser om lagar och förordningar kan sättas ur spel bara genom att en myndighet kan påstå att någonting är ingenting, i det här fallet ubåten ”SOM” eller sådana föremål från ubåten som kompassen. Sammanfattningsvis borde polismyndigheten ha kommit fram till att antingen finns en ägare och då ska hittegodslagen tillämpas, eller så finns det inte en ägare och då ska sjöfyndslagen tillämpas (dock finns tydligt förfarande även i denna lag hur ett ärende skall behandlas om det finns en ägare).
Dock torde både hittegodslagen och sjöfyndslagen samtidigt kunna vara tillämpliga, vilket klart framgår av berörda bestämmelser. Det anges nämligen inte i 11 § hittegodslagen att särskilda bestämmelser sätter hittegodslagen ur spel i dess helhet, utan hänvisar bara till att det finns särskilda bestämmelser. Därför måste hittegodslagens övriga bestämmelser samtidigt vara tillämpliga så att endast de bestämmelser i annan lag som har getts ett annat innehåll gäller. Polismyndigheten har på detta sätt, rentav till följd av försumlig myndighetsutövning, kommit att hindra Ocean X Team AB i utövandet av sin rätt att begära hittelön eller bärgarlön. En eventuell tvist om hittelön eller bärgarlön mellan Ocean X Team AB och ägaren, skulle ha avgjorts av en civil domstol och inte av polismyndigheten, vilket tydligt framgår i de aktuella bestämmelserna. Denna felaktiga myndighetsutövning och följande felaktiga domstolshandläggning jämte de olägenheter detta medfört för Ocean X Team AB, måste anses utgöra skäl för Högsta Förvaltningsdomstolen att meddela prövningstillstånd och ändra kammarrättens dom.

4.3. Fråga om egendomen ska anses övergiven
4) Kammarrättens bedömning av huruvida ubåten ”SOM” och därmed även kompassen ska anses ha varit övergiven framgår av kammarrättens dom, sid. 7, 4:e stycket.
”I det nu aktuella målet finns uppgifter om att Ryska federationen i såväl ärendet om ensamrätt till bärgning som hos polismyndigheten har gjort anspråk på äganderätten till ubåten och gett uttryck för att den inte är övergiven. Kammarrätten finner inte skäl att ifrågasätta dessa uppgifter”
Kammarrätten har uppenbart inte bedömt och uttalat sig om när dessa äganderättsanspråk framställts från Rysslands sida och om detta skett inom den tid som tillämpliga bestämmelser föreskriver, vilket torde vara avgörande för frågan om parternas olika rättigheter i målet. Det står klart att sådan framställan gjorts först sex månader efter Ryska federationen meddelats. Detta kan enligt Ocean X Team AB inte betyda annat än att kammarrättens bedömningar och slutsatser uppenbart stått i strid med bestämmelserna och rentav satt dem ur spel, vilket utgör ytterligare skäl för prövningstillstånd och ändring av kammarrättens dom.
Hugo Tiberg, professor i sjörätt, skriver följande (tidigare ingivet som bilaga i målet):
”Ett flytande fartyg är ”övergivet” om det är lämnat vind för våg. Ett sjunket eller strandat fartyg är övergivet om ägaren inte markerat besittning av det.”
Kammarrätten har heller inte bedömt eller angett hur Ryssland skulle ha markerat sin besittning av vraket efter 99 år av passivitet. Saken är i stället sådan att ingen har kunnat påvisa hur, var och när Ryssland skulle ha markerat sin besittning av vraket. Reglerna är således tydliga och borde även vara tillämpliga i detta fall, något som de instanser som hittills prövat de aktuella frågeställningarna – d.v.s. polismyndigheten, förvaltningsrätten och kammarrätten – förbisett och därför har Ocean X Team AB inte fått den rättvisa prövning som bolaget självfallet varit berättigat till (oberoende av eventuella utrikespolitiska hänsynstaganden). Även detta förhållande utgör skäl för prövningstillstånd och ändring av kammarrättens dom i enlighet med Ocean X Team AB:s yrkande.

5) Kammarrätten fortsätter (se kammarrättens dom, sid. 7, 5:e stycket):
”Ubåtens identitet och det förhållande att en möjlig ägare har framställt anspråk till båten har inte varit okända för bolaget när kompassen bärgades. Uppgifterna i dokumentet från det ryska marinarkivet som bolaget har gett in i målet ger stöd för att identiteten på ubåten och var den sjönk måste ha varit kända för en ägare sedan den förliste. Trots den tid som har förflutit sedan ubåten sjönk anser kammarrätten därför att det inte är bevisat att ubåten genom passivitet kan anses övergiven i sjöfyndslagens mening. Eftersom den kompass som bolaget bärgat från ubåten är ett sådant redskap eller gods som hör till ubåten kan inte heller kompassen anses som övergiven. Vad bolaget har anfört och åberopat i kammarrätten, bl.a. att ubåten enligt uppgifter i det ryska marinarkivet betraktas som en totalförlust och förlorad i krig, medför inte någon annan bedömning.”
Ocean X Team AB får därför uppmärksamma om att bolaget hos alla instanser, polismyndigheten, förvaltningsrätten och kammarrätten, anfört och visat att den ryska Duman (2004-12-24, № 5871p-P12) tagit beslut om att Ryska federationen ej är successionsstat till Ryska Imperiet. Kammarrätten förefaller helt ha bortsett från detta. Som kammarrätten uttrycker sig förefaller man anse att det var Ryska federationen som har ”ägt” ubåten från första början. Skillnaden mellan Ryska imperiet och Ryska federationen är ett faktum som inte går att bortse för den som har ambitionen att göra en ordentlig och korrekt bedömning. Om kammarrätten inte bemödat sig med att utreda successionsförhållandet mellan Ryska imperiet, Sovjetunionen och Ryska federationen, borde man heller inte ha fört resonemanget om Ocean X Team AB:s vetskap om ett eventuellt ägande av ubåten vid bärgningen av kompassen. Om inte kammarrätten kunnat ha en korrekt uppfattning om successionsförhållandena så kan man rimligen inte heller kunnat förutsätta att Ocean X Team AB ska ha haft detta.

Vidare får Ocean X Team AB uppmärksamma om att bolaget aldrig påstått att ubåten ”SOM” förlist i krig. Sverige och det Ryska imperiet var inte i krig med varandra någon gång under första världskriget och ”SOM” kolliderade av misstag med en svensk post- och passagerarångare. Med andra ord var förlisningen av ”SOM” aldrig en krigsförlust utan en förlust på grund av en kollision med ett civilt fartyg. Det kan tyckas vara en obetydlig detalj i det hela men att kammarrätten inte lyckats ange korrekta uppgifter i sammanhanget utgör en sådan omständighet som visar att kammarrättens utredning i målet varit bristfällig. När det på detta sätt framgår att kammarrätten kan antas inte ha tillräckligt utrett målet får även detta åberopas som skäl för prövningstillstånd.
Dock får Ocean X Team AB vitsorda att kammarrättens bedömning att kompassen ska anses tillhöra ubåtsvraket ”SOM” och därmed bör behandlas som en enhet tillsammans med detta. I samband med bärgandet och överlämnandet av kompassen till polismyndigheten hävdade Ocean X Team AB ”förste bärgares rätt” till hela ubåten och inte enbart till kompassen. Oavsett vilken lag som anses tillämplig, ska Ocean X Team AB kunna kräva sin rätt enligt hittegodslagen eller sjöfyndslagen för både bärgning av kompassen och själva upptäckten av ubåtsvraket ”SOM”.

5. Sammanfattning och avslutning
Ocean X Team AB yrkar således i enlighet med ovanstående att Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd och med ändring av kammarrättens dom beslutar att fyndet av ubåten ”SOM” samt bärgningen av kompassen skall av Polismyndigheten behandlas enligt någon av de påtalade lagarna; (1938:121) alternativt (1918:163). Grunderna för yrkandet är att kammarrättens dom i enlighet med vad som anförts ovan grundats på både en felaktig rättstillämpning och en oriktig materiell bedömning i sak.
Ocean X Team AB får även hänvisa till och åberopa de grunder och omständigheter som tidigare anförts och åberopats i målet.

6. Bevisning
Ocean X Team AB åberopar samma bevisning som tidigare åberopats i målet.

Norrtälje, den 19 november 2017

Ocean X Team AB

Continue Reading

Ocean X Team the explorers

Ocean X Team and Ixplorer found the Russian Empire submarine SOM, sunken on Swedish waters in 23 May 1916.

The goal was to salvage the submarine, take care of the remains of the 18 submariners and then bring the submarine to Russia as a gift. The relatives to the crew supported our project all the way.
The budget of 7 million Euros were promised by some Russian business men who wanted to do something good for their country. It could have been a very interesting and educating project, a project between our countries, Sweden and Russia, carried through by ordinary people, the people for whom the politicians work…

But we were betrayed by our own government. The Swedish Ministry of Foreign Affairs has put us out in the dark. They have secret meetings with Russian delegations consisting of naval officers and other Russian authority persons. The Russian Minister of Defence has given the Russian Geographic Society, a paramilitary organisation, the mission to negotiate with the Swedish authorities regarding a salvage of SOM. The president for the Geographic Society is the Russian Minister of Defence. The person in charge from the Geographic Society is employed by the Ministry of Defence as the vice director for under water activities.

The Swedish government has allowed Russian Ministry of Defence employees onboard Swedish coast guard vessels to visit the submarine in a military sensitive area on Swedish waters. The Swedish coastguard has done what they can to keep the expedition with the Russian delegation as secret as possible. The expedition was approved by a Swedish minister who has now been forced to leave the government due to other causes. Six Swedish authorities and three ministers has been involved.

Insider information from the Russian Geographic Society tell that the Geographic Society asks for 25-30 million Euros from Russian tax payers money for their salvage plans. We could have done it for 7 million Euros, and SOM would have been lifted on the 23rd May 2016, on the day one hundred years after it sunk.

However, our salvage plans were stopped on a political level. We did anyway held a ceremony at sea on the 23 May 2016 with relatives from Samarkand. 18 white lilies were thrown in the sea by the relatives, a Russian orthodox priest held a mass. There were no participations from neither Swedish or Russian officials despite that we had given them the chance to participate in our ceremony. However, a Russian delegation were on a meeting in Stockholm with the Swedish Ministry of Foreign Affairs on the 20th of May 2016, just three days before the ceremony! it seems like they did not care to honour the 18 submariners. One can wonder what’s in their minds…!?

We have appeal to the president of Russia to recognize us, Ocean X Team and Ixplorer, as the rightful finders of SOM and those who should be able to carry through the salvage project at first hand. The relatives of the 18 submariners has made a similar appeal to the president.
We have also informed the president that we can do it without any Russian taxpayers money, even though we have engaged one of the world’s most renowned salvage companies. In the end, the goal is the same, to bring SOM to a museum in Russia.

 

Continue Reading

Fakta: Sveriges Utrikesdepartement ljög för oss

Fakta: Utrikesdepartementet ljög för oss.

Fakta: Sveriges Utrikesdepartement ljög för oss.Lyssna noga på vårt möte med utrikesdepartement. Jag kommer aldrig mer lita på vår regering. UD lovade oss mycket, men allt var ett spel.Vi fick inget 0kr bara kostnader. Och nu vet vi också vad ministerstyre är.Varför Margot Wallström???, eller har inte du heller koll på vad som händer? Som vissa andra departement? >>Vi kommer att avslöja mer inom kort<<

Opslået af Dennis Aasberg / Ocean X team på 30. juli 2017

Fakta: Sveriges Utrikesdepartement ljög för oss.
Lyssna noga på vårt möte med utrikesdepartement.
Jag kommer aldrig mer lita på vår regering.
UD lovade oss mycket, men allt var ett spel.
Vi fick inget 0kr bara kostnader.
Varför Margot Wallström???, eller har inte du heller koll på vad som händer? Som vissa andra departement?
>>Vi kommer att avslöja mer inom kort<<

Continue Reading

It is to day 101 years ago, 18 Russian Imperial sailors lost their Lifes.

It is to day 101 years ago, 18 Russian Imperial sailors lost their lifes in a tragic accident when the submarine SOM collided with the Swedish s/s Ångermanland and sank to 88 meters depth. It happened early in the morning 23 May, off the small coastal town of Grisslehamn, located at the Swedish east coast.

A cooperation between Ixplorer and Ocean X Team lead to that SOM was relocated in July 2015.

Relatives to the crew will think of Them to day.

”O Father hear our prayer to Thee,
From your humble servants beneath the sea.

In the depth of ocean oft we stray,
So far from night, so far from day.

We would ask your guiding light to glow,
To make our journey safe below.

Please oft times grant us patient mind,
Then ‘ere the darkness, won’t us blind.

We seek thy protection from the deep,
And grant us peace whene’er we sleep.

Of our homes and loved ones far away,
We ask you care for them each day.

Until we surface once again,
To drink the air and feel the rain.

We ask your guiding hand to show,
A safe progression, sure and slow.

Dear Lord please hear our prayer to Thee,
From your humble servants beneath the sea.”

Continue Reading

Russian TV news

Watch video!

Watch video!

Continue Reading

The latest find by the Ocean X Team 2016

Target0052,The operator places target notes here. Multiple lines OK.,60:03.1740 N,018:56.5472 E,C1,L27.3,W3.7,H10.6,H2-1.0,D113.7,2016:09:04 09:12:34.43
A new Discovery.
An unknown object was discovered during a sonar survey of the sea floor in the Stockholm archipelago area at deep water. A visual examintaion of the find has not yet been implemented.

The left image shows.
The image is a side scan sonar image, showing the sea floor with an wreck-like object. The size of the object is approximately 27meters in length and approx 4 meters in width.

The right image shows.
The side scan image is of the Russian Empire WW1 submarine ”SOM” which Ocean X Team found in July last year. ”SOM” was 20 meters in length and 3,6 meters in width.

The expedition were sponsored by:
Mats Wåhlin AB
Björnkläder
Teledyne-Blueview sonar
Nimbus Boats

Continue Reading
1 2 3 5